จากประสบการณ์และทีมงานที่ครบถ้วน ทั้งทีมสถาปนิก มัณฑนากรและทีมวิศวกร พร้อมที่จะทำตามฝันลูกค้าให้เป็นจริง

งานออกแบบ

งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบอาคารพักอาศัย ไม่เพียงการใช้สอยที่ลงตัว หน้าตาสวยงาม อาคารสําหรับพักอาศัยอยู่ต้องสบายและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในบ้านหรือ อาคารนั้นๆ เราพร้อมจะตอบสนองสิ่งนั้นให้ลูกค้าเสมอ

ออกแบบอาคารประเภทพาณิชย์และอุตสาหกรรม เน้นประโยชน์ใช้สอยและหน้าตาที่เป็นจุดเด่น แสดงออกถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของอาคาร ก่อสร้างไม่ยุ่งยากและการดูแลรักษาง่าย เหมาะสมกับการทํางานในยุคปัจจุบันและอนาคต

งานตกแต่งภายใน เมื่อมัณฑนากรเริ่มงานไปพร้อมกับสถาปนิก ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของงานสถาปัตย์ กับงานตกแต่งภายในก็จะลดลง ความสอดคล้องลงตัวของงานภายนอกและ ภายในประสานกันเป็นหนึ่งเดียวได้ทั้งความสวยงาม ลงตัว และต่อเนื่องกัน เป็นเนื้อเดียวกันงานภูมิสถาปัตยกรรม(Landscape)

งานออกแบบภมูสิถาปัตยกรรม ( LANDSCAPE ) ผังบริเวณ งานสวน งานภายนอก บรรยากาศของอาคารที่เตรียมไว้ตั้งแต่แรก สําหรับงานภูมิสถาปัตย์ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์สร้างลงตัวและเอื้อประโยชน์กับงานที่เกี่ยวเนื่องกัน พร้อมส่งเสริมให้อาคารดูร่มรื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

งานออกแบบต่อเติมปรับปรุงอาคาร

จากประสบการณ์ทีมงานเฉพาะทางทําให้เรื่องวุ่นๆ ปัญหาต่างๆ สําหรับการต่อเติมถูกวิเคราะห์และวางแผน ตั้งแต่ขบวนการออกแบบ ลดความเสียหายที่เกิดจากการต่อเติมผิดวิธี การรั่วซึม ร่อนร้าวเสียหายต่างๆอีกทั้งการตรวจสภาพที่ก่อสร้างอย่างต่อเนื่องให้คำแนะนำการทำงานแก่ผู้ก่อสร้างให้เข้าใจหลักการที่ถูกต้องจะช่วยลดโอกาสความเสียหายและปัญหาต่างๆลงเพื่อจะได้อาคารที่เหมาะสมกับความตั้งใจและการเป็นอยู่ที่สุขสบายไปอย่างยาวนาน

 

งานดำเนินการก่อสร้าง

จากประสบการณ์ที่สะสมมามากมาย ปัญหาที่พบเจอทำให้เกิดมุมมองที่จะทำการก่อสร้างให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า จึงเกิดฝ่ายก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับงานก่อสร้างที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ ต่อเนื่องจากงานออกแบบได้ตอบสนองแนวคิดในการออกแบบได้อย่างลงตัว พิสูจน์ฝีมือให้เห็นว่า งานออกแบบที่ดี ถ้าได้ผู้ก่อสร้างที่ดี งานก็ต้องออกมาดี

 

 © 2018   A-Landarch Co.,Ltd